Aug 202022
 

தேசியக் கொடியும் தேசிய கீதமும்:

1. நாம் பயன்படுத்தும் தேசீயக் கொடியை வடிவமைத்தவர் பிங்கலி வெங்கைய்யா.
2. thEசீயக் கொடியின் நடுவில் இருக்கிற சக்கரத்தில் 24 ஆரங்கள் உள்ளன
3. தேசீயக் கொடி முதன்ம் முதலாக ஜூலை 22. 1947ல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.… Read the rest